• slajd2
  • slajd3

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  im.   Kazimierza Górskiego   w Lejkowie z siedzibą w Lejkowie 11 reprezentowana przez  Dyrektora        Szkoły Podstawowej
2. W Szkole Podstawowej Im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie  został powołany inspektor ochrony  danych , z którym można się skontaktować   za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie 94 31 40 579 lub poczty  tradycyjnej  na adres szkoły z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
    2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
   1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
   1) dostępu do treści swoich danych,
   2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
   3) żądania usunięcia danych, gdy:
       dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
   5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
   6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu            danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne          osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,            którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych               osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych Osobowych

Zaproszenie_B.png

Solidarni z Ukrainą

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

 

Caritas

 

folder OK

 

CMI

Projekt Pomorze Zachodnie

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła ucząca się

AWF

Laboratorium Przyszłości

Europa mój Dom

Projekt Zabawa Sztuką

UNICEF

UNICEF

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1335  -  1420
8. 1425  -  1510

Dowozy/Odwozy 

2022/2023

autobus